1. പൂവല്ലി

    1. നാ.
    2. പൂത്ത (പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന) വള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക