1. പൂർണായുസ്സ്

    1. നാ.
    2. മുഴുവൻ ആയുസ്സ്; 20 കൊല്ലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക