1. പൂർവമീമാംസ

    1. നാ.
    2. ഷഡ്ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന് (വേദത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമകാണ്ഡത്തെപ്പറ്റിയുള്ളത്) x ഉത്തരമീമാംസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക