1. പൃഥഗാത്മത

    1. നാ.
    2. പ്രത്യേകമുള്ള ആത്മാവിൻറെ ഭാവം, വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നതിൻറെ ഭാവം, ചിത്തും ജഡവും തിരിച്ചറിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക