1. പൃഷ്ഠമാംസം

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിൻറെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക