1. പെയ്യുക

  1. ക്രി.
  2. കെട്ടുക
  3. ഉപയോഗിക്കുക
  4. പങ്കിടുക
  5. മേഘങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളം തുള്ളിയായോ ധാരയായോ വീഴുക
  6. വീണുചിതറുക
  7. തുളിക്കുക
 2. പേയുക

  1. നാ.
  2. പികയുക
 3. പേയുക

  1. ക്രി.
  2. അലട്ടുക
  3. മെലിയുക
  4. ചീത്തയാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക