1. പെരുമഴ

    1. നാ.
    2. വലിയ മഴ (ശക്തിയായ മഴ, ഇടതടവില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക