1. പെരുമാൻ

  1. നാ.
  2. കൊല്ലൻ
  3. ദൈവം
  4. നാഥൻ
  5. വലിയമാൻ, വാതമൃഗം
 2. പെരുമൻ

  1. നാ.
  2. കിഴവൻ
  3. വലിയവൻ, മഹത്ത്വമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക