1. പേരെച്ചം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. നാമാംഗം, പിന്തുടരുന്ന നാമത്താൽ അർത്ഥം പൂർണമായി വരുന്ന അപൂർണക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക