1. പേറ്റിച്ചി

    1. നാ.
    2. വയറ്റാട്ടി, വേറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക