1. പൊരുത്തുക

  1. നാ.
  2. പൊരുത്തം വരുത്തുക
  3. മധ്യസ്ഥത പറഞ്ഞ് രണ്ടാളുകളെ തമ്മിൽ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുക
  4. സമ്മതിപ്പിക്കുക
  5. സമാധാനപ്പെടുത്തുക
  6. പൊരിടുവിക്കുക
 2. പൊരുതുക

  1. ക്രി.
  2. തുല്യമാകുക
  3. യുദ്ധം ചെയ്യുക
  4. മത്സരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക