1. പൊരുന്തിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പൊരുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക