1. പോലുക

    1. ക്രി.
    2. തുല്യമായിരിക്കുക, ഒക്കുക (പോലെ പോലും എന്നീ രൂപകങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നു പ്രയോഗത്തിലുള്ളു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക