1. പ്രകീർണകം

  1. നാ.
  2. കുതിര
  3. കവടി
  4. വെഞ്ചാമരം
  5. അദ്ധ്യായം
  1. വ്യാക.
  2. തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങളുടെ ഒരു പിരിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക