1. പ്രണയിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. സ്നേഹിക്കുക
  3. നിർവഹിക്കുക
  4. കൊണ്ടുവരിക
  5. രചിക്കുക
 2. പരിണയിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വിവാഹംകഴിക്കുക (വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ അഗ്നിയുടെചുറ്റും വധുവിനെനയിക്കുന്ന പതിവിൽനിന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക