1. പ്രതബാധ

    1. നാ.
    2. പിശാചുപീഡ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക