1. പ്രതികൻ

    1. നാ.
    2. പിശാച്
    3. ദുർദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക