1. പ്രതിന്യാസം

    1. നാ.
    2. പകരത്തിനുപകരം, പരസ്പരം ഒരുപണയത്തിനുപകരം സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള പണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക