1. പ്രതിഫലിത

    1. വി.
    2. പ്രതിഭലിച്ച, നിഴലിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക