1. പ്രതിബിംബനം

    1. നാ.
    2. പ്രതിബിംബിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക