1. പ്രതിമൂർത്തി

    1. നാ.
    2. സാദൃശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക