1. പ്രതിലോമകം

    1. നാ.
    2. വിപരീതക്രമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക