1. പ്രതിശാന്തി

    1. നാ.
    2. പ്രായശ്ചിത്തം, ഉപശന്തി, ഒഴികഴിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക