1. പ്രതിശ്രവം

    1. നാ.
    2. മാറ്റൊലി
    3. പ്രതിജ്ഞ, അംഗീകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക