1. പ്രത്യവസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. ശത്രുത
    3. നിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക