1. പ്രത്യാസത്തി

    1. നാ.
    2. തൊട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സാമീപ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക