1. പ്രത്യുക്തി

    1. നാ.
    2. ഉത്തരം, മറുപടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക