1. പ്രമാണിത്തം

    1. നാ.
    2. പ്രമാണിയുടെ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക