1. പ്രയോജകപ്രകൃതി

    1. നാ.
    2. കൃതികളെ പ്രകൃതി പ്രമാണിച്ച് വിഭജിച്ചതിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക