1. പ്രലോല

    1. വി.
    2. ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക