1. പ്രവാദം

  1. നാ.
  2. കെട്ടുകഥ
  3. നാട്ടുവർത്തമാനം, കേട്ടുകേൾവി
 2. പരവാദം

  1. നാ.
  2. കേൾവി
  3. അന്യൻറെ അഭിപ്രായം
  4. എതിർവാദം
 3. പാരാവതം

  1. നാ.
  2. പർവതം
  3. കുരങ്ങ്
  4. ഒരു പക്ഷി, പ്രാവ്
  5. ദ്വീപാന്തരത്തിലുള്ള ഈത്തപ്പഴം
 4. പ്രവാതം

  1. നാ.
  2. കാറ്റുവീശുന്നിടം
  3. വലിയ കാറ്റ്
 5. പർവതം

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
  3. കൂമ്പാരം
  4. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ (കുലപർവതങ്ങൾ ഏഴാകയാൽ)
  5. വലിയ മല
  6. പാറ, കുന്ന്
 6. പരിവാദം

  1. നാ.
  2. അപവാദം
  3. നിന്ദ
  4. വീണയുടെ കമ്പി
  5. ഫിഡില്വായിക്കാനുള്ള ബോ (വില്ല്)
 7. പുരോവാദം

  1. നാ.
  2. ഒരു കാര്യം ആദ്യമായി പറയുക എന്നത്
 8. പരിവീതം

  1. നാ.
  2. ചുടപ്പെട്ടത്
  3. ബ്രഹ്മാവിൻറെ വില്ല്
 9. പരിവേദം

  1. നാ.
  2. അതിവേദന
  3. പൂർണജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക