1. പ്രവർത്തക

  1. നാ.
  2. പ്രവർത്തിക്കുന്ന
 2. പരിവർത്തക

  1. വി.
  2. ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന, കറങ്ങുന്ന
  3. മാറുന്ന, ക്രമമായി ഭാവരൂപങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന
 3. പരിവർത്തിക

  1. നാ.
  2. ഒരു ലൈംഗികരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക