1. പ്രശിഷ്യൻ

    1. നാ.
    2. ശിഷ്യൻറെ ശിഷ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക