1. പ്രസാദ്യ

  1. വി.
  2. പ്രസാദനം ചെയ്യത്തക്ക
  1. അവ്യ.
  2. പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട്
 2. പൗരസ്ത്യ

  1. വി.
  2. പ്രമാണിയായ
  3. മുമ്പിലത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക