1. പ്രസ്രാവം

  1. നാ.
  2. ഒഴുക്ക്
  3. മൂത്രം
  4. ഊറൽ
 2. പ്രസ്രവം

  1. നാ.
  2. മൂത്രം
  3. പാൽ
  4. ഒഴുക്ക്, ചുരത്തൽ
  5. തിളച്ചുതൂകുന്ന കഞ്ഞിപ്പത
 3. പരിസ്രവം

  1. നാ.
  2. നദി
  3. ഒഴുക്ക്
  4. പ്രസവം
 4. പരിസ്രാവം

  1. നാ.
  2. ഒഴുക്ക്
  3. ഒരുരോഗം, ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വാർന്നുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക