1. പ്രസർപ്പണം

  1. നാ.
  2. ചുറ്റിസഞ്ചാരം
 2. പരിസർപ്പ(ണ)ം

  1. നാ.
  2. ഗമനം
  3. ചുറ്റിനടക്കൽ, തേടിനടപ്പ്
  4. ഒഴുകൽ
  5. പിന്നാലെപോകൽ
  6. പരിജനംവന്നു ചുറ്റും നിൽക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക