1. പ്രാഖര്യം

    1. നാ.
    2. ദുഷ്ടത
    3. മൂർച്ച
    4. എതിര്
    5. ഉത്സാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക