1. പ്രാഗ്രൂപം

    1. നാ.
    2. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക