1. പ്രാണഹാനി

    1. നാ.
    2. ജീവനാശം, മരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക