1. പ്രാണേശൻ

    1. നാ.
    2. ഭർത്താവ്, പ്രാണേശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക