1. പ്രാഭാകരമതം

    1. നാ.
    2. പ്രഭാകരൻ എന്ന ആചാര്യൻറെ മീമാംസകമതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക