1. പ്രാസ്ത

  1. നാ.
  2. പ്രാസനം ചെയ്യപ്പെട്ട
 2. പരാസ്ത

  1. വി.
  2. പരാസനംചെയ്യപ്പെട്ട
  3. ഓടിക്കപ്പെട്ട, തള്ളപ്പെട്ട, എറിയപ്പെട്ട
 3. പ്രസ്ഥ

  1. നാ.
  2. പോകുന്ന
  3. പരക്കുന്ന
  4. ഉറപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന
 4. പുരഃസ്ഥ

  1. വി.
  2. കിഴക്കുള്ള
  3. മുമ്പിൽനിൽക്കുന്ന
  4. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന
  5. നഗരവാസിയായ
 5. പ്രസത്തി

  1. നാ.
  2. ആനുകൂല്യം
  3. ശുദ്ധി
 6. പ്രസിത

  1. വി.
  2. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
  3. താത്പര്യമുള്ള
  4. തെളിവുള്ള
  5. ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
 7. പ്രസീദ

  1. ക്രി.
  2. പ്രസാദിച്ചാലും
 8. പ്രസൂത1

  1. നാ.
  2. ജനിച്ച
  3. പ്രസവിക്കപ്പെട്ട
 9. പ്രസൂത2

  1. നാ.
  2. പ്രസവിച്ചവൾ, പ്രസവിച്ചിട്ട് അധികം നാളാകാത്തവൾ
 10. പ്രസൂതി

  1. നാ.
  2. മാതാവ്
  3. സന്തതി
  4. ഫലം
  5. പിറവി, പ്രസവം
  6. മനുവിൻറെ ഒരു പുത്രി, ദക്ഷപത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക