1. പ്ലുഷ്ട

    1. വി.
    2. ചുട്ട, കത്തിയ, എരിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക