1. പൗരാണികൻ

  1. വി.
  2. പുരാണം ശരിക്കു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ
  3. പുരാണത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
 2. പ്രാണഘ്ന

  1. വി.
  2. പ്രാണനെ ഹനിക്കുന്ന
  3. ജീവനാശകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക