1. പൽപ്പ്

    1. നാ.
    2. അരം
    3. വാളിൻറെയും മറ്റും പല്ല്
    4. താക്കോലിൻറെ പരന്ന ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക