1. അംഗക്ഷേപം

    1. നാ.
    2. അംഗത്തിൻറെ ക്ഷേപം, അംഗവിക്ഷേപം, ആംഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക