1. ഹം

  1. വ്യാ.
  2. കോപമുള്ളപ്പോൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്
 2. ഹും

  1. വ്യാ.
  2. ഊഹം ചോദ്യം അനുസരണം
 3. ഹൂം

  1. വ്യാ.
  2. സന്ദേഹം, ചോദ്യം, ഓർമ
 4. പരിവഹൻ, -ഹം

  1. നാ.
  2. അഗ്നിയുടെ ജ്വാലകളിൽ ഒന്ന്
  3. സപ്തമരുത്തുക്കളിൽ ഒന്ന് (സപ്തർഷിചക്രത്തെ വഹിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക