1. ഹംസം

  1. നാ.
  2. അസൂയ
  3. പർവതം
  4. കുതിര
  5. അരയന്നം
  6. എരിക്ക്
  7. പോത്ത്
  8. വെള്ളി
  9. പ്രാണവായുക്കളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക