1. ഹംസകം

  1. നാ.
  2. വാത്ത
  3. കാൽച്ചിലമ്പ്
  4. തള
  5. ഹംസം (അരയന്നം)
 2. ഹിംസകം

  1. നാ.
  2. ഹിംസമൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക