1. ഹംസകൂടം

    1. നാ.
    2. (കാളയുടെ) പൂഞ്ഞുകുറ്റി
    3. ഹിമാലയത്തിൻറെ ഒരു ശിഖരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക